two-columns-right

Εργασίες Υπαίθρου

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ΑΡΤΕΜΙΣ κρίθηκε απαραίτητη η επίσκεψη στο πεδίο για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στο φυσικό οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής του Μουζακίου. Η συλλογή των στοιχείων ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους σκοπούς του έργου καθώς αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των αλγορίθμων ταξινόμησης εικόνων και για την εκτίμηση ακρίβειας των παραγόμενων θεματικών προϊόντων, αλλά και για την εκτίμηση της κατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής.

Αρχικά επιλέχθηκαν οι επιφάνειες για τη συλλογή των δεδομένων πεδίου λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που αντλήθηκαν από τα διαχειριστικά σχέδια των δασικών συμπλεγμάτων του Δ. Μουζακίου, καθώς επίσης και πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατόπιν επικοινωνίας με το τοπικό δασαρχείο αλλά και τον υπεργολάβο του έργου. Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται τα όρια των περιοχών και οι εκτάσεις καστανιάς σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2019

Σημειώνεται ότι έγιναν επισκέψεις δύο (2) διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ. Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο 2019 όπου συνολικά λήφθηκαν δεδομένα από 27 δειγματοληπτικές επιφάνειες στην Βατσουνιά και τον Ελληνόπυργο. Σε κάθε επιφάνεια έγινε μία σειρά μετρήσεων. Αυτές αφορούσαν αρχικά τον προσδιορισμό της θέσης, την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, το υψόμετρο, και τις συντεταγμένες της επιφάνειας. Στη συνέχεια λήφθηκαν φωτογραφίες για κάθε επιφάνεια στοχεύοντας στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με φωτογραφική κάμερα. Παράλληλα έγινε κατηγοριοποίηση της κάλυψης/χρήση γης σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δασική έκταση
 • Καλλιέργεια
 • Θαμνότοπος
 • Άγονο/Οικισμός
 • Βοσκότοπος/Λιβάδι
 • Άλλο

Στις περιπτώσεις που χρήση γης καταγράφηκε ως καλλιέργεια, σημειώθηκε αν ήταν καλλιέργεια καστανιάς ή όχι. Στις περιπτώσεις που η κάλυψη γης καταγράφηκε ως δασική έκταση, καταγράφηκαν το κυρίαρχο και το δευτερεύον (αν υπήρχε) είδος βλάστησης. Καταγράφηκε επίσης η δασοπονική μορφή της δασικής έκτασης σε:

 • Ομήλικη
 • Ανομήλικη
 • Υποκηπευτή
 • Κηπευτή

Στις περιπτώσεις που υπήρχε αναγέννηση στον υπόροφο της επιφάνειας, καταγράφηκε το είδος βλάστησης της αναγέννησης. Στο υπόροφο καταγράφηκε επίσης και η παρεδάφια βλάστηση σε:

 • Φτέρη
 • Πόες
 • Άρκευθος
 • Βάτο
 • Άλλο

Στη συνέχεια έγινε καταγραφή των φθορών στην επιφάνεια του εδάφους και εκτιμήθηκαν τα αίτια από το προσωπικό. Πιθανά αίτια φθορών:

 • Ανεμοραγίες
 • Υπερβόσκιση
 • Χιονοθλασίες
 • Άλλο

Τέλος, εκτιμήθηκε και η υγεία των ατόμων στην επιφάνεια, η οποία κατηγοριοποιήθηκε σε:

 • Κακή
 • Μέτρια
 • Καλή
 • Πολύ καλή

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2021

Η δεύτερη σειρά επισκέψεων στις περιοχές Βατσουνιά και Ελληνόπυργο σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους εντός του 2021. Η πρώτη φάση των εργασιών ολοκληρώθηκε εντός του Απριλίου 2021, περίοδος κατά την οποία μόλις ξεκινάει η έκπτυξη των φύλλων καστανιάς μετά την περίοδο του χειμώνα. Καθώς στις συστάδες δρυός της περιοχής έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ανθοφορίας, ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να συλλεχθούν δεδομένα που καταγράφουν την ενδιάμεση αυτή κατάσταση μεταξύ των ειδών, ειδικά στα μικτά δάση της περιοχής. Αυτή τη φορά επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν μόνο στην περιοχή του Ελληνόπυργου, καθώς η περιοχή της Βατσουνιάς δεν ήταν πλέον προσβάσιμη οδικώς σε μεγάλο βαθμό μετά τις σφοδρές πλημμύρες που έγιναν το φθινόπωρο του 2020. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν με βάση το μεθοδολογικό σχεδιασμό που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε και κατά τις επισκέψεις στο πεδίο το 2019, δηλαδή όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Το τελευταίο στάδιο των επαναληπτικών δειγματοληψιών έλαβε μέρος αρχές Σεπτεμβρίου του 2021, ξανά στην περιοχή του Ελληνόπυργου. Η γενικότερη κατάσταση δεν άλλαξε σημαντικά, εκτός βέβαια των φαινολογικών διαφορών μεταξύ άνοιξης και τέλος καλοκαιριού. Ένας επιπλέον λόγος πραγματοποίησης της επίσκεψης ήταν να δοκιμαστούν από την ερευνητική ομάδα του έργου, με τη βοήθεια του υπεργολάβου, νέα εργαλεία συλλογής δασικών παραμέτρων στο πεδίο, τα οποία δυνητικά μπορούν να υποστηρίξουν την τυποποίηση και υποστήριξη των εν λόγω εργασιών.

Οι μετρήσεις από το πεδίου αξιοποιήθηκαν και για την δημιουργία φασματικών προφίλ, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο