two-columns-right

Ενότητες Εργασίας και Αποτελέσματα

Ενότητα Εργασίας 1: “Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας”

Η Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ 1) ξεκίνησε από τον πρώτο μήνα του έργου (Μ1) και ολοκληρώθηκε τον τελευταίο (Μ48). Βασικό της αντικείμενο ήταν η μελέτη σκοπιμότητας, η ανάλυση αγοράς και τελικά η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου για το ΑΡΤΕΜΙΣ. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκαν οι ομάδες ενδιαφερομένων του έργου (Communities of Practice – CoP) με στόχο να αξιολογούν, να εντοπίζουν ενδεχόμενες αδυναμίες και τελικά να βοηθούν την ομάδα του έργου σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του. Η συμβολή των CoP επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας κατάλληλων ερωτηματολογίων, τα οποία στάλθηκαν και απαντήθηκαν σε διαφορετικές φάσεις του έργου. Οι απαντήσεις λήφθηκαν υπόψη ιδιαίτερα κατά την υλοποίηση της πλατφόρμας και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτηματολόγια και τις απαντήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Ενότητα Εργασίας 2: “Προδιαγραφές και σχεδίαση της υπηρεσίας”

Η Ενότητα Εργασίας 2 (ΕΕ 2) επίσης ξεκίνησε από τον Μ1 του έργου και ολοκληρώθηκε τον Μ6. Πρόκειται για μία χρονικά μικρή ενότητα αλλά ιδιαίτερα σημαντική για την μετέπειτα υλοποίηση του ΑΡΤΕΜΙΣ καθώς περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με τον καθορισμό των προδιαγραφών τόσο για τα δεδομένα όσο και για την υπηρεσία και έτσι τελικά σχεδιάστηκε η αρχιτεκτονική της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΑΡΤΕΜΙΣ.

 

Ενότητα Εργασίας 3: “Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της υγείας των δασών”

Η ΕΕ 3 ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΕΕ 2, δηλαδή τον Μ7 και ολοκληρώθηκε τον Μ21. Σε αυτή την Ενότητα Εργασίας αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι για την παρακολούθηση της υγείας των δασών. Πιο αναλυτικά, αρχικά βάσει και της ΕΕ 2 ορίστηκαν με σαφήνεια τα δεδομένα τα οποία αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση των αλγορίθμων. Παράλληλα, έγινε η ίδια η ανάπτυξη (i) αλγορίθμων κατάτμησης για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας και (ii) αλγορίθμων παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων.

Για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν αρκετοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, τόσο κλασσικοί (όπως ο αλγόριθμος LightGBM) όσο και αλγόριθμοι βαθιάς μηχανικής μάθησης (όπως U-NET, CNN, RNN, LSTM), χρησιμοποιώντας σαν είσοδο πολυφασματικά δεδομένα από τους δορυφόρους Sentinel της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Για τους αλγορίθμους παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων αξιοποιήθηκαν φασματικοί δείκτες βλάστησης από πολυφασματικά δεδομένα προκειμένου να ερευνηθεί η χωροχρονική αποτύπωση τυχόν μεταβολών στα υπό μελέτη οικοσυστήματα. Με άλλα λόγια λοιπόν, η παρακολούθηση της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων θα πραγματοποιείται με βάση την πιθανή απόκλιση ή «ανωμαλία» των φασματικών τιμών των δεικτών βλάστησης σε μία χρονική περίοδο, σε σχέση με τις μέσες παρατηρήσεις της ίδιας περιόδου για τα προηγούμενα έτη.

 

Ενότητα Εργασίας 4: “Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας”

Αυτή η Ενότητα Εργασίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του έργου καθώς στα πλαίσιά της αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΡΤΕΜΙΣ, αξιοποιώντας φυσικά όλες τις επεξεργασίες που έγιναν στην ΕΕ 3. Ξεκίνησε τον Μ1 και ολοκληρώθηκε σχεδόν στο τέλος του έργου, τον Μ45. Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ καλύπτει την ανάγκη για την ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων και μεθοδολογιών που θα υποστηρίξουν ποσοτικές μετρήσεις ειδικών δεικτών που σχετίζονται με την κατάσταση και την υγεία των δασών. Η πλατφόρμα αξιοποιεί πολυφασματικά δεδομένα Sentinel-2 προκειμένου να υπολογιστούν και οπτικοποιηθούν φασματικοί δείκτες βλάστησης καθώς και αντίστοιχες διαφορές μεταξύ διαφορετικών χρονικών στιγμών. Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ ενσωματώνει τη χρήση της πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους Google Earth Engine (GEE), γεγονός που προσδίδει πολλά πλεονεκτήματα:
• Γρήγορη πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδομένων.
• Δυνατότητα πολύ γρήγορης επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων, τόσο χωρικής όσο και χρονικής.
• Δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας (μέσω Python scripts) που επιτρέπουν τον συνδυασμό τοπικής και απομακρυσμένης επεξεργασίας των δεδομένων. Σημαντική είναι η δυνατότητα (αυτόματης) εξαγωγής των τελικών δεδομένων από το Google Earth στο google drive, και στη συνέχεια στον τοπικό υπολογιστή (server) μέσω του Google Drive API.

Συνοπτικά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσει μέσες μηνιαίες εικόνες είτε σε φυσικό έγχρωμο σύνθετο είτε φασματικούς δείκτες βλάστησης για οποιαδήποτε περιοχή ενδιαφέροντος εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα οπτικοποίησης διαφορών μηνιαίων εικόνων και φασματικών δεικτών προκειμένου να εντοπισθεί τυχόν μεταβολή που υπονοεί υποβάθμιση της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα απαιτείται εγγραφή του χρήστη κατόπιν επικοινωνίας με την ομάδα του έργου.

 

Ενότητα Εργασίας 5: “Πιλοτική εφαρμογή σε Δάση Δήμου Μουζακίου”

Η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας, η οποία ξεκίνησε τον Μ18 και ολοκληρώθηκε τον Μ46, αφορά στην εφαρμογή υπηρεσιών στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ, δηλαδή εκτάσεις στη Βατσουνιά και τον Ελληνόπυργο. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και για εκπαίδευση των αλγορίθμων ταξινόμησης εικόνων και την εκτίμηση ακρίβειας των παραγόμενων θεματικών προϊόντων που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της ΕΕ 3. Επίσης πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με δεδομένα SAR, αξιοποιώντας την πληροφορία της φάσης και την τεχνική της Συμβολομετρίας (Interferometry) προκειμένου να παραχθούν προϊόντα Interferometric Land Use (ILU) και Multi-Temporal Coherence (MTC) για διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν τυχόν αλλαγές στην κάλυψη γης. Σημειώνεται ότι δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αλλαγή μεταξύ των ετών που μελετήθηκαν (2017-2020). Με βάση λοιπόν όλες τις επεξεργασίες της ΕΕ 3 αλλά και της παρούσας ΕΕ (μετρήσεις πεδίου, SAR data) συντάχθηκε από την ομάδα του έργου έκθεση για την κατάσταση υγείας του δάσους καστανιάς της περιοχής μελέτης.

Ενότητα Εργασίας 6: “Εμπορικοποίηση – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας”

Η Ενότητα Εργασίας 6 ξεκίνησε τον Μ24 και ολοκληρώθηκε τον Μ46. Είναι η Ενότητα Εργασίας η οποία ξεκίνησε τελευταία καθώς έπρεπε τα αποτελέσματα του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ να είναι σε προχωρημένο στάδιο προκειμένου να είναι σε θέση η ομάδα να σχεδιάσει την εμπορικοποίησή τους. Στα πλαίσια της ενότητας αυτής έγινε επίσης και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Ενότητα Εργασίας 7: “Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση”

Στα πλαίσια αυτής της Ενότητας Εργασίας, η ομάδα του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ συμμετείχε στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ 2021) παρουσιάζοντας το έργο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάχυσης και προώθησης του ΑΡΤΕΜΙΣ δημιουργήθηκε ειδικό προωθητικό υλικό (banner, ενημερωτικό φυλλάδιο και οικολογική τσάντα). Η ομάδα του έργου ήρθε σε επαφή με ενδιαφερομένους και δυνητικούς πελάτες της πλατφόρμας, στους οποίους είχε τη δυνατότητα να περιγράψει από κοντά τις λειτουργίες και την χρησιμότητά της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο